จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ผู้บริหารสำนักงาน ก.ถ.
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
ประวัติการศึกษา / อบรม
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.P.A. AMERICAN INTERNATIONAL COLLEGE, U.S.A.
 • หลักสูตร “นักบริหารมหานครระดับสูงของกรุงเทพมหานคร (นบส.) รุ่นที่ ๓”
 • หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๕”
ประวัติการรับราชการ
 • นักวิชาการขนส่ง ๓ กองวิจัยและวางแผน
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ สำนักงานจังหวัดเชียงราย
 • นักการข่าว ๕ ฝ่ายการข่าว กองการข่าวและการต่างประเทศ สป.
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • บุคลากร ๖ ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๗ ว กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ถ.สป.
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สป.
 • หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชุมพร
 • หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.
 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 • ผู้อำนวยการกองการสารนิเทศ สป.
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัีดหนองบัวลำภู (รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.สป.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.