จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ผู้บริหารสำนักงาน ก.ถ.
นายกฤดิธาดา จารุสกุล
หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
ประวัติการศึกษา / อบรม
 • นิติศาสตรบัณฑิต
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับสูง รุ่นที่ ๔
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๗
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 • บุคลากร สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 • นิติกร กองนิติการ
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
  สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่
ในปัจจุบัน
 • หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.