จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
อดีต ประธาน ก.ถ.
นายอาษา เมฆสวรรค์
ประธาน ก.ถ.
ประวัติการศึกษา / อบรม
 • ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาการปกครองและรัฐประศาสนศาสตร์ (อินเดียน่า : สหรัฐฯ)
 • ปริญญาเอก สาขาการปกครองรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (อินเดียน่า : สหรัฐ)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ ๑๙)
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
ที่เกี่ยวกับงานราชการ
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๗
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ๒๕๒๙
 • รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ ๒๕๓๔
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๑๖ , ๒๕๓๔
 • สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๒๘ , ๒๕๓๕
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ ๒๕๓๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) , ม.ว.ม. , เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓
   
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.