จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
กลุ่มงานกฎหมาย
นายอนุชิต แนวบรรทัด
ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย
Hotline : ๕๐๖๐๖
นางสาวฑิมพิกา สอนสมฤทธิ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Hotline : ๕๐๖๐๖
นายประมุข วิศิษฏ์กุล
นิติกร ชำนาญการ
Hotline : ๕๐๖๐๖
-

Hotline : ๕๐๖๐๖
นางสาวสุภาวดี สุดใจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
Hotline : ๕๐๖๐๖
นายธวัชชัย ตันสุรีย์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
Hotline : ๕๐๖๐๖
องค์การ : ๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗ ,Hotline : ๕๐๖๐๗ ,โทรสาร : ๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕
E-mail : moi๐๒๐๙.๒@moi.go.th 
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.