จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงสร้างคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา)
ประธาน
(ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี)
 
 
กรรมการโดยตำแหน่ง
(๓ คน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุติ
(๔ คน วาระ ๔ ปี)
กรรมการผู้แทนเมืองพัทยา
(๔ คน วาระ ๔ ปี)
 • นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ด้านการบริหารงานท้องถิ่น
 • ด้านการบริหารงานบุคคล
 • ด้านระบบราชการ
 • ด้านการบริหารและการจัดการ
 • และด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ
  บริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา
 • นายกเมืองพัทยา ๑ คน
 • สมาชิกสภาเมืองพัทยา ๑ คน ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือก
 • ปลัดเมืองพัทยา ๑ คน
 • ผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา ๑ คน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
 
เลขานุการ ก.เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา
 

 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.