จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ประธาน ก.ถ.
นายปริญญา นาคฉัตรีย์
ประธาน ก.ถ.
ประวัติการศึกษา / อบรม
 • การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • M.A. in Economics, Columbia University, U.S.A
 • ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (กิตติมศักดิ์)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  Ph.D (Hons) R.U.
 • ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  Doctor of Public Administration (D.P.A.)
  Bangkokthonburi University
 • วปอ.๓๒ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ปปร.๖ สถาบันพระปกเกล้า
 • DCP 111/2008, RCP 24/2010, RCC 12/2011, SFE 13/2011
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • วปอ. มส.๒ (หลักสูตรการบริหารจัหดการด้านความมั่นคงขั้นสูง)
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • TEPCoT ๔/๒๐๑๐ (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์)
 • วตท. ๑๔ (สถาบันวิทยาการตลาดทุน)
 • นมธ.2 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
ที่เกี่ยวกับงานราชการ
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • อธิบดีกรมการผังเมือง
 • อธิบดีกรมการปกครอง
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
 • อธิบดีกรมที่ดิน
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 • ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (ปัจจุบันเป็นกรมโยธาธิการแผนผังเมือง)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท
ที่สำคัญ ๆ
 • ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • ประธานกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
  ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการเคหะแห่งชาติ
 • กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร
 • กรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย
ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่
ในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
 • ประธานกรรมการบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการกีฬามวย
   
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.