จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
บทความที่น่าสนใจ
ธรรมาภิบาลท้องถิ่น
จุดอ่อนธรรมาภิบาลท้องถิ่น
ก้าวข้ามกับดัก Hamilton Paradox : สู่จังหวัดจัดการตนเอง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 บทความ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหารไม่โปร่งใสเพราะการควบคุมภายในบกพร่อง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการ:ความจำเป็น
ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นไทยใหม่
ประจำเดือนมิถุนายน 2553 บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารงาน
ประจำเดือนมิถุนายน 2553 ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 การสร้างทีมงานและการบริหารบุคคล
ประจำเดือนเมษายน 2553 บทความพิเศษ "การกระจายอำนาจ หมออนามัยจะไปทางไหน"
ประจำเดือนเมษายน 2553 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการแก้มหาวิกฤตการณ์สยาม
ประจำเดือน มีนาคม 2553 บทความพิเศษ เรื่อง "สำนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น..
ทางออกของการถ่ายโอนบุคลากร" ประจำเดือน
ประจำเดือนมีนาคม 2553การบริหารจัดการท้องถิ่นบนพื้นฐานของความร่วมมือ: แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 หนึ่งทศวรรษการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (พ.ศ. 2540-2550): จากผู้ว่าฯซีอีโอ ถึงนายก อบจ. เลือกตั้งโดยตรง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.