จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ดาวน์โหลด
การประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ภาคใต้)
     - ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา
การประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
กำหนดการ ภาคเหนือ
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด
     - จังหวัดเชียงราย
     - จังหวัดน่าน
     - จังหวัดพะเยา
     - จังหวัดแพร่
     - จังหวัดลำปาง
     - จังหวัึดอุตรดิตถ์
     - ใบตอบรับ
     - ใบจองห้องพัก
แบบตอบรับรายงานประจำปี ๒๕๕๙
เอกสารการประกอบการบรรยายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑-๒
วีดีทัศน์ แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ จากระบบซี เป็นระบบแท่ง
เอกสารประกอบเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจฯ
เอกสารประกอบเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจฯ
แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     - คุณธรรมสำหรับผู้นำ (พลเอก ดร.ศรุต)
     - การบรรยายระบบแท่ง (ผอ.ศิริวัฒน์)
     - การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากระบบซีเป็นระบบแท่ง(ผอ.ธรรมนูญ)
     - การปรับปรุงมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับระบบแท่ง (อ.คมสัน)
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ตัวอย่างการรายงานแบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลฯ
     - คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สมุดบันทึกความดี
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แบบตอบรับรายงานประจำปี ๒๕๕๕ ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.
ตัวอย่างรูปเล่มรายงาน ตามโครงการนิเทศและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / ... ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ตัวอย่างระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / ... ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบสรุปผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๑
แบบสอบถามการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบสอบถามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แบบแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
แบบสอบถามเรื่องต้นแบบสมรรถนะประจำสายงาน
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.