จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
.

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ ใน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.

(ร่าง) มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ฐานสมถรรนะ ของคุรุสภา

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ

เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


     - ขอบเขตและสาระของทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น :ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับชาติและระดับท้องถิ่น
     - ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุงร่างกฎหมาย

     - ขอบเขตและสาระของการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ
     - ขอบเขตแนวทางการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษ
     - สรุปร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. ....

ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
โครงการอบรมสัมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ"
 
   
ส.ถ.ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 
   
ก.ถ. เตรียมกำหนดภารกิจ
ส่งเสริมให้สายงาน "นักทรัพยากรบุคคล" เป็นสายงานเฉพาะทาง
 
   
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส " วันเทศบาล " วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
   
กำหนดการ
จัดงานประเพณี ๑๘ มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี ๒๕๖๑
 
   
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
ขอความร่วมมือให้ความเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
กำหนดแล้ว...อธิบดี สถ. เผยเนื้อหาวิชาในการสรรหา ขรก. ท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
     - ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๔
 
ก.จ.,กท.,และ ก.อบต. กำหนดรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น    
 
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน