จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
.ด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
.เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
.ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ เขตราชเทวี

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง
.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
.จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
.จากระบบซีเป็นระบบแท่งฯ
.เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น เป็นประธาน
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
   
 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน