จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 

กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคเงิน สิ่งของและปัจจัยเพื่อการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือที่น้องชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว สามารถบริจาค ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ฯ

ภารกิจสำคัญ

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุม สตร.ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

นายเอนก เกษมสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ใน ก.ท. ประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านกำหนดมาตรฐานทั่วไป
.เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓
.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
.จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
.จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ฯลฯ
.เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
.ณ โรงเรียนสามโคก ต.บ้านงิ้ว จ.ปทุมธานี

.นายเอนก เกษมสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ใน ก.ท. ประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านกำหนดมาตรฐานทั่วไป
.เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒
.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕)
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราช พนักงานครู
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ตัวอย่างการรายงานแบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลฯ
     - คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต และในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 
 
การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก ต.บ้านงิ้ว จ.ปทุมธานี เพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง และรับฟังปัญหาอุปสรรค
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยาย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน