จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง
.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
.จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
.จากระบบซีเป็นระบบแท่งฯ
.เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น เป็นประธาน
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
.มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
.เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านระบบราชการเป็นประธานการประชุมคณะ
.อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
.การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
จากกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
     - หนังสือเชิญอธิบดีกรมฯ
     - หนังสือเชิญผู้ว่าฯ
     - กำหนดการ
     - แบบตอบรับ
     - แผนที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗ ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพาเลซ ฮอลล์
โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
     - ลงทะเบียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗
     - หนังสือแจ้งผู้ว่า
     - กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
     - บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
     - แบบตอบรับ
     - แบบสำรองห้องพัก
     - แผนที่
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐)
   
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน