จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุม สตร. ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
.ติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
.ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
.เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
.ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค
.การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
.ณ เทศบาลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี

. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค
.การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
.ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 
 
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ โดย นายประวิทย์ เปรื่องการ  
 
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน