จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ ใน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.

นายวสันต์ วรรณวโรทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม
อาคารอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย .

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
.

เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


     - ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑
(ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

     - แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการ

เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


     - การพิจารณาผลของ มติ ก.จังหวัด
     - การเพิ่มประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฝ่ายเลขา ก.จังหวัด)

     - ประเด็นการปฏิรูปในแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

     - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด)
หลักกฎหมายวิธิปฏิบัติราชการทางปกครองในการประชุม ก.จังหวัด

     - การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     - มาตรฐานและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     - หลักเกณฑ์ในการเลือนระดับตำแหน่ง

ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประตำปี ๒๕๖๓
 
   
ข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
   
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ประจำปี ๒๕๖๒
 
   
หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ยืนยัน "ไม่จริง" ข้าราชการพลเรือนชำนาญการพิเศษ
สามารถโอนเป็น ปลัด อปท. ได้
 
   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
 
   
หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เปิดเผย อกถ. ด้านมาตรฐานกลาง
เห็นชอบหลักการ "กำหนดค่าตอบแทน" ของผู้มาช่วยราชการและพนักงานจ้าง
 
   
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
 
   
โครงการอบรมสัมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ"
 
   
ส.ถ.ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 
ก.ถ. เตรียมกำหนดภารกิจ
ส่งเสริมให้สายงาน "นักทรัพยากรบุคคล" เป็นสายงานเฉพาะทาง
 
 
ขอความร่วมมือให้ความเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน