จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุม สตง. ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
.ณ ห้องประสำนักงาน ก.ถ.

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุม สตร. ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
รายงานผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบรายงานผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช เมืองพัทยา อำเภอบางลุมุง จังหวัดชลบุรี
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน