จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นายวสันต์ วรรณวโรทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม
อาคารอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย .

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ ใน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม
อาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย .

นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุภาพ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.

นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ใน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. ชั้น ๔
อาคารดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย .

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ ใน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ

เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


     - การพิจารณาผลของ มติ ก.จังหวัด
     - การเพิ่มประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฝ่ายเลขา ก.จังหวัด)

     - ประเด็นการปฏิรูปในแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

     - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด)
หลักกฎหมายวิธิปฏิบัติราชการทางปกครองในการประชุม ก.จังหวัด

     - การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     - มาตรฐานและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     - หลักเกณฑ์ในการเลือนระดับตำแหน่ง

ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด