จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.สำนักงาน ก.ถ.สป.จัดให้มีการประชุม
.ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกันเอง
.เป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหาร
.งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.)
.เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
.เพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑
.เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานการประชุมร่วมของกรรมการ
.มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
.การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับ
.การคัดเลือกเป็นประธาน ก.ถ.
.เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายกฤดิธาดา จารุสกุล หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
.เป็นประการธานประชุมมอบนโยบายและ
.แนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ
.และลูกจ้าง สำนักงาน ก.ถ.สป.
.เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
เอกสารประกอบบรรยายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
     - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
     - คุณธรรมสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
       พลเอกศรุต นาควัชระ

     - เอกสาร ๑
     - เอกสาร ๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
     - หนังสือแจ้งจังหวัดเพชรบุรี
     - หนังสือแจ้งจังหวัดราชบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
       และสมุทรสงคราม

     - กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
     - แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
     - ใบจองห้องพัก
     - แผนที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
 
เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย    
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน