จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
.เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
.ณ ห้องประสำนักนโยบายและแผน สป. ชั้น ๗

นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมสตร. ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

.นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการ
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
.การบริหารงานบุคคลงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน สป. ชั้น ๗

.นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรง
.คุณวุฒิด้านระบบราชการเป็นประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
.การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่กำหนดให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวิน โลตัส
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - จังหวัดตรัง
     - จังหวัดพัทลุง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
     - ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นฯ
     - หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
     - บัญชีรายชื่อ
     - แบบประเมินฯ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๑
     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๒
     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๓
     - คัทเอาท์คำขวัญ รวม
การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     - หนังสือแจ้งผู้ว่า (ตามบัญชีรายชื่อ)
     - บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม
     - แบบติดตามผลฯ
     - ที่ มท ๐๒๐๙.๒/ว๕๙๘๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
 
เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย    
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันพฤหัสที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน