จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายอมร วีระพันธุ์ รกท.หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
.ประธานพิธีเปิดการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
.เรียนรู้ตามโครงการจัดการความรู้
.(Knowledge Management : KM)
.ของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
.ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารและการจัดการ ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลาง
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการ
.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

. นายเอนก เกษมสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ใน ก.ท. ประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานทั่วไป
.เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ ชั้น ๒
.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕)
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราช พนักงานครู
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ตัวอย่างการรายงานแบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลฯ
     - คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง และรับฟังปัญหาอุปสรรค
 
 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัฐยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต และในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน