จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 

ขอเชิญรับฟังสื่อประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่งออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น 92.5 MHz และเครือข่ายทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08 - 09.00 น. และเวลา 18.00 - 19.00 น.

ภารกิจสำคัญ

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
.ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
.เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ เขตราชเทวี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง
.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
.จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่งฯ
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น เป็นประธาน
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
.มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
.เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
จากกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
     - หนังสือเชิญอธิบดีกรมฯ
     - หนังสือเชิญผู้ว่าฯ
     - กำหนดการ
     - แบบตอบรับ
     - แผนที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗ ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพาเลซ ฮอลล์
โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
     - ลงทะเบียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗
     - หนังสือแจ้งผู้ว่า
     - กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
     - บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
     - แบบตอบรับ
     - แบบสำรองห้องพัก
     - แผนที่
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐)
   
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน