จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับระบบจำแนก
.ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
.จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ฯลฯ
.เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
.ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านระบบราชการ ประธานการประชุมคณะ
.อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
.การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายเอนก เกษมสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ใน ก.ท. ประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานทั่วไป
.เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒
.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการ
.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
.ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
.บริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ตัวอย่างการรายงานแบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลฯ
     - คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ หน้า ๑๕ ตอนพิเศษ ๓๖ ง
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สารจากประธาน ก.ถ. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘  
 
การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับระบบ
จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ฯลฯ
ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) จังหวัดสระบุรี
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน