จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมสตร. ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมสตร. ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด
.จันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
.งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔
.เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
.ณ โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี

.นายกฤดิธาดา จารุสกุล หัวหน้าสำนักงาน
.ก.ถ.สป.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
.เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
.และขีดความสามารถด้านการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     - หนังสือแจ้งผู้ว่า (ตามบัญชีรายชื่อ)
     - บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม
     - แบบติดตามผลฯ
     - ที่ มท ๐๒๐๙.๒/ว๕๙๘๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓
     - หนังสือเชิญจังหวัดสุรินทร์
     - หนังสือเชิญจังหวัดร้อยเอ็ด
     - กำหนดการฯ
     - บัญชีรายชื่อฯ
     - แบบตอบรับ
     - แผนที่โรงแรม
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓
     - เอกสารการบรรยาย หัวข้อที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     - เอกสารการบรรยาย หัวข้อที่ ๒ คุณธรรมสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     - เอกสารการบรรยาย หัวข้อที่ ๓ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
 
เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย    
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน