จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
.ด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
.เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
.ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ เขตราชเทวี

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง
.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
.จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
.จากระบบซีเป็นระบบแท่งฯ
.เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น เป็นประธาน
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - หนังสือแจ้งจังหวัด
     - โครงการการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

     - แบบสรุปผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ๑ - ก

     - แบบสรุปผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัด แบบ ๑ - ข

     - ใบสมัครข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ๒)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิตบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
   
 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน