จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธาน
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
.การบริหารงานบุคคลงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

.นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมสตร. ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

.นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธาน
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
.การบริหารงานบุคคลงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

.นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารและการจัดการ ประธานการคัดเลือก
.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

.นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านระบบราชการเป็นประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการ
.ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอความร่วมมือให้ความเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
กำหนดแล้ว...อธิบดี สถ. เผยเนื้อหาวิชาในการสรรหา ขรก. ท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
     - ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๔
 
ก.จ.,กท.,และ ก.อบต. กำหนดรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น    
 
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน