จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวามคม ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค
.การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
.ณ เทศบาลเมืองบ้านฉาง

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค
.การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
.ณ เทศบาลนครระยอง

. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค
.การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
.ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 
 
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผล
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออก
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 
 
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน