จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด
.คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
.พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
.เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ
.จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM
.ของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
.ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและ
.บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร
.ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
.พ.ศ. ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑
.เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
.ด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
.บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
.เมื่อวันที่ ๒ มถุนายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑-๒
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - หนังสือแจ้งจังหวัด
     - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - กำหนดการ รุ่นที่ ๑
     - กำหนดการ รุ่นที่ ๒
     - บัญชีจังหวัด รุ่นที่ ๑
     - บัญชีจังหวัด รุ่นที่ ๒
     - แบบตอบรับ รุ่นที่ ๑
     - แบบตอบรับ รุ่นที่ ๒
โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - หนังสือแจ้งจังหวัด
     - หนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
       ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
       ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - แบบฟอร์มโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
       ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - หนังสือแจ้งจังหวัด
     - โครงการการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

     - แบบสรุปผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ๑ - ก

     - แบบสรุปผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัด แบบ ๑ - ข

     - ใบสมัครข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ๒)
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
 
เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย    
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน