จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการ
.จังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิด
.การประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริม
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒
.เมื่อวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

สำนักงาน ก.ถ.สป.จัดให้มีการประชุม
.ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกันเอง
.เป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหาร
.งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.)
.เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
.เพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑
.เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานการประชุมร่วมของกรรมการ
.มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
.การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับ
.การคัดเลือกเป็นประธาน ก.ถ.
.เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓
     - หนังสือเชิญจังหวัดสุรินทร์
     - หนังสือเชิญจังหวัดร้อยเอ็ด
     - กำหนดการฯ
     - บัญชีรายชื่อฯ
     - แบบตอบรับ
     - แผนที่โรงแรม
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓
     - เอกสารการบรรยาย หัวข้อที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     - เอกสารการบรรยาย หัวข้อที่ ๒ คุณธรรมสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     - เอกสารการบรรยาย หัวข้อที่ ๓ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
 
เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย    
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน