จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านกฎหมาย ประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
.เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปรับระบบจำแนกตำแหน่ง
.ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซี
.เป็นระบบแท่ง ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสัมมนา อบจ.สระบุรี (หลังใหม่)

.นายเอนก เกษมสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ใน ก.ท. ประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานทั่วไป
.เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒
.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุม สตร. ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ตัวอย่างการรายงานแบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลฯ
     - คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ หน้า ๑๕ ตอนพิเศษ ๓๖ ง
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สารจากประธาน ก.ถ. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘  
 
การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับระบบ
จำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ฯลฯ
ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) จังหวัดสระบุรี
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน