จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนด
.ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
.โครงการประเมินผลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
.จากการปรับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ
.ส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
.เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
.ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการ
.ตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม
.และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนด
.ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
.โครงการประเมินผลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
.จากการปรับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ
.ส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
.เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
.ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและ
.บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร
.ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
.พ.ศ. ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒
.เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - หนังสือแจ้งจังหวัด
     - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - กำหนดการ รุ่นที่ ๑
     - กำหนดการ รุ่นที่ ๒
     - บัญชีจังหวัด รุ่นที่ ๑
     - บัญชีจังหวัด รุ่นที่ ๒
     - แบบตอบรับ รุ่นที่ ๑
     - แบบตอบรับ รุ่นที่ ๒
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
 
เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย    
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน