จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุม สตร. ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการบริหาร
.งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการ
.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการ
.ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
.มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงาน
.บุคคล ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
.ด้านบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ตัวอย่างการรายงานแบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลฯ
     - คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ หน้า ๑๕ ตอนพิเศษ ๓๖ ง
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.อบจ. ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน