จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
.ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อปรับเปลี่ยน
.กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงาน
.ของบุคลากรสำนักงาน ก.ถ. ตามโครงการจัดการ
.ความรู้ (Knowledge Management : KM)
.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕
.สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ
.จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับทราบปัญหาและ
.อุปสรรคบริหารงานขององค์กรปกครอง
.ส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
.ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ. ประธาน
.พิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม
.มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
.พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
.ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
.การบริหารงานท้องถิ่น ทำหน้าที่ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
.เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย
และจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงาน
เลขาธิการคุรสภา ครั้งที่ ๒
การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช เมืองพัทยา อำเภอบางลุมุง จังหวัดชลบุรี
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันพฤหัสที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน