จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายวัลลภ พริ้งพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านการบริหารงานท้องถิ่น เป็นประธาน
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน
.คุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
.เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านระบบราชการเป็นประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการ
.ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมรวมใจกองช่าง อบจ.นครราชสีมา

.นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านระบบราชการเป็นประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการ
.ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

.นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านระบบราชการเป็นประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการ
.ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่กำหนดให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวิน โลตัส
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - จังหวัดตรัง
     - จังหวัดพัทลุง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
     - ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นฯ
     - หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
     - บัญชีรายชื่อ
     - แบบประเมินฯ
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
     - ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นฯ
     - หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
     - บัญชีรายชื่อ
     - แบบประเมินฯ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๑
     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๒
     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๓
     - คัทเอาท์คำขวัญ รวม
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    
 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
 
เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย    
 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี    
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน