จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านการบริหารและการจัดการ ประธาน
.การประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลาง
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านกฎหมาย ประธานการประชุมคณะอนุ
.กรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
.เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหาร
.งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.เดินทางเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารงาน
.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
.เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
.ณ เทศบาลนครพิษณุโลก

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเมโทโพล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
     - หนังสือเชิญจังหวัดภูเก็ต
     - หนังสือเชิญจังหวัดชุมพร,ระนอง,พังงา,กระบี่,
       ตรังและจังหวัดสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย - กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
                   - บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
                   - แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
                   - ใบจองห้องพัก
                   - แผนที่โรงแรมเมโทรโพล
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
     - หนังสือเชิญจังหวัดพิษณุโลก
     - หนังสือเชิญจังหวัดกำแพงเพชร,ตาก,นครสวรรค์,พิจิตร,
       เพชรบูรณ์,สุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย - กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
                   - บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
                   - แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
                   - ใบจองห้องพัก
                   - แผนที่โรงแรมท็อปแลนด์
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุผลพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานครู
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา  
 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัฐยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต และในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน