จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
.ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ก.ถ. ได้จัดให้มีการประชุม โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ .
ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
.

.นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
.ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ก.ถ. ได้จัดให้มีการประชุม โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ .
พ.ศ.๒๕๖๑ .ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงแรมอัลวาเรซโฮเต็ล จังหวัดบุรีรัมย์
.

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ

เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


     - ขอบเขตและสาระของทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น :ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับชาติและระดับท้องถิ่น
     - ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุงร่างกฎหมาย

     - ขอบเขตและสาระของการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ
     - ขอบเขตแนวทางการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษ
     - สรุปร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. ....

ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
กำหนดการ
จัดงานประเพณี ๑๘ มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี ๒๕๖๑
 
   
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
ขอความร่วมมือให้ความเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
กำหนดแล้ว...อธิบดี สถ. เผยเนื้อหาวิชาในการสรรหา ขรก. ท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
     - ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๔
 
ก.จ.,กท.,และ ก.อบต. กำหนดรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น    
 
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
ภาษาอังกฤษ
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน