จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการบริหารงาน
.บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
.เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารและการจัดการ ประธานการประชุม
.คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหาร
.งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ. ประธานพิธีเปิด
.การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมมาตรฐาน
.ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
.และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
.ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
.ด้านบริหารงานท้องถิ่น ใน ก.ถ. เดินทางเยี่ยม
.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร
.เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการบริหารงาน
.บุคคลของ อปท. เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
ประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย
และจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับชาวต่างประเทศ ของสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ ๒
การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ประกาศคณะอนุกรรมการกลาง ก.อบจ.,ก.ท.,และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอนแทนอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่าวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช เมืองพัทยา อำเภอบางลุมุง จังหวัดชลบุรี
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันพฤหัสที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน