จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
เรื่องน่าสนใจ
การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มท.เร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟู ฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยย้ำทุกจังหวัดทำทันทีหลังน้ำลด
มท. ขอความร่วมมือโรงรับจำนำลดดอกและยึดเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช. ในช่วงสถานการณ์อุทกภัย
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คำแถลงนโยบานของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ครั้งที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มท.เชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย และเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ
มท.ร่วมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่อง งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ๘๔ ปี ๒๕๕๔ ร่วมเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มท. จัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
มท. เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ปี ๒๕๕๔
สป.มท. จัดกิจกรรมโครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
โครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ฯ
มท. สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔
มท. ให้หน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเร่งประดับตกแต่งธงทิว ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องศรีสุนทร ๒ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสมิหลา ๒โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
สำนักงาน ก.ถ. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรสำนักงาน ก.ถ.สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.สป. ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓)
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
มท.๒ ให้ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าชี้แจงปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
มท.จัดตั้งศูนย์การเรียนรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓
โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเรือนแพ แกรนด์ บอลรูมโรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องรอยัลออคิด บอลรูม
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันยายน ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำและปฎอบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
คู่มือการใช้บริการศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ.
การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงาน ก.ถ.
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอแจ้งรายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ (หลังอบรม) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โีรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องจุลมณี ๑โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องลายทองบอลรูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft final Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน 2553
ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัดตรัง
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัดเชียงราย
ขอแจ้งรายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ (หลังอบรม) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท. ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ณ โีรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องธนารมย์ ๑ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงแรมชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดชุมพร
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก (ห้องคอนเวนชั่น ๑) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
การส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๖ เรื่อง "การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล"
สรุปผลการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ -๑๗ มกราคม ๒๕๕๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
ณ โีรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
E-Learning เตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๑๕๕๒ ณ โรงแรมสุรินทร์ มาเจสติก จังหวัดสุรินทร์
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม รองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สรุปผลการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) ...
          - ภาคกลางและตะวันออก
          - ภาคเหนือ
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          - ภาคใต้
การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดตรัง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๙.๓/ว ๓๔๙๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับขั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งใหม่ในการจัดส่งประมวลจริยธรรม
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report One) โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๓ ครั้งที ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เอกสารการบรรยายของโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ (หลังการอบรม) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เอกสารการบรรยายของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
ความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
บันทึกการประชุมสัมมนาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเด็นพิจารณาของ ก.ถ. เกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรี ..
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
รับสมัคร โอน ย้าย ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (บัดนี้ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับการฝึกอบรมแบบผสมผสาน หลักสูตรการบริหารงาน : กลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดเพื่อภารกิจภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๓กรกฎาคม ๒๕๕๒
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.