จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
เรื่องน่าสนใจ
การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มท.เร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟู ฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยย้ำทุกจังหวัดทำทันทีหลังน้ำลด
มท. ขอความร่วมมือโรงรับจำนำลดดอกและยึดเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช. ในช่วงสถานการณ์อุทกภัย
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คำแถลงนโยบานของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ครั้งที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มท.เชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย และเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ
มท.ร่วมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่อง งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ๘๔ ปี ๒๕๕๔ ร่วมเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มท. จัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
มท. เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ปี ๒๕๕๔
สป.มท. จัดกิจกรรมโครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
โครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ฯ
มท. สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔
มท. ให้หน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเร่งประดับตกแต่งธงทิว ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องศรีสุนทร ๒ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสมิหลา ๒โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
สำนักงาน ก.ถ. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรสำนักงาน ก.ถ.สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.สป. ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓)
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
มท.๒ ให้ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าชี้แจงปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
มท.จัดตั้งศูนย์การเรียนรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓
โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเรือนแพ แกรนด์ บอลรูมโรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องรอยัลออคิด บอลรูม
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันยายน ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำและปฎอบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
คู่มือการใช้บริการศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ.
การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงาน ก.ถ.
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอแจ้งรายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ (หลังอบรม) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โีรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องจุลมณี ๑โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องลายทองบอลรูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft final Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน 2553
ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัดตรัง
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัดเชียงราย
ขอแจ้งรายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ (หลังอบรม) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท. ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ณ โีรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องธนารมย์ ๑ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงแรมชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดชุมพร
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก (ห้องคอนเวนชั่น ๑) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
การส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๖ เรื่อง "การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล"
สรุปผลการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ -๑๗ มกราคม ๒๕๕๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
ณ โีรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
E-Learning เตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๑๕๕๒ ณ โรงแรมสุรินทร์ มาเจสติก จังหวัดสุรินทร์
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม รองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สรุปผลการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) ...
          - ภาคกลางและตะวันออก
          - ภาคเหนือ
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          - ภาคใต้
การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดตรัง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๙.๓/ว ๓๔๙๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับขั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งใหม่ในการจัดส่งประมวลจริยธรรม
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report One) โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๓ ครั้งที ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เอกสารการบรรยายของโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ (หลังการอบรม) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เอกสารการบรรยายของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
ความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
บันทึกการประชุมสัมมนาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเด็นพิจารณาของ ก.ถ. เกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรี ..
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
รับสมัคร โอน ย้าย ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (บัดนี้ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับการฝึกอบรมแบบผสมผสาน หลักสูตรการบริหารงาน : กลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดเพื่อภารกิจภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๓กรกฎาคม ๒๕๕๒
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.