จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0
รายละเอียดโครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นรองรับ Thailand ๔.๐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้าราชการ อปท. จะต้องได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อน
จึงจะเข้าร่วมประชุมได้)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
กรุณาแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา)
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ("สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จะเป็นผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังฯ ผ่านระบบ โดยใช้ password ที่โครงการมอบให้")
  • หนังสือเชิญประชุมฯ
  • กำหนดการประชุมในแต่ละภาค
  • แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมในแต่ละภาค
  • จำนวน อปท. ที่เข้าร่วมประชุม
แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การบริหารระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564
   
   
   
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.