จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0
รายละเอียดโครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นรองรับ Thailand ๔.๐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้าราชการ อปท. จะต้องได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อน
จึงจะเข้าร่วมประชุมได้)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
กรุณาแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา)
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ("สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จะเป็นผู้ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังฯ ผ่านระบบ โดยใช้ password ที่โครงการมอบให้")
  • หนังสือเชิญประชุมฯ
  • กำหนดการประชุมในแต่ละภาค
  • แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมในแต่ละภาค
  • จำนวน อปท. ที่เข้าร่วมประชุม
แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การบริหารระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564
   
   
   
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.