.
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเรื่อง
ประเภทสิ่งพิมพ์
จำนวน
ปีที่พิมพ์
ที่ตั้งของเอกสาร
วันเดือปีที่ยกเลิก
ก่อน/หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
ฝ่าย/ส่วนเจ้าของข้อมูล
หมายเหตุ
สกถ๑๔๖ วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์ ปีที่ ๖
ฉบับพิเศษ ปี ๒๕๕๗
๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๗ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนอำนวยการ  
สกถ๑๔๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
อรัญเมอร์เมด จังหวัดสระแก้ว
๐๓(๓) ๑๗หน้า ๒๕๕๗ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศฯ  
สกถ๑๔๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
อรัญเมอร์เมด จังหวัดสระแก้ว
๐๓(๓) ๑๗หน้า ๒๕๕๗ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศฯ  
สกถ๑๔๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน พัทยา บีช
๐๓(๓) ๑๗หน้า ๒๕๕๗ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนกฎหมาย  
สกถ๑๔๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)ตามโครงการส่งเสริม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
๐๓(๓) ๑๗หน้า ๒๕๕๗ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐานฯ  
สกถ๑๔๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ - ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
นานาบุรี จังหวัดชุมพร
๐๓(๓) ๑๘หน้า ๒๕๕๗ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศฯ  
สกถ๑๔๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร
๐๓(๓) ๒๑หน้า ๒๕๕๗ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนกฏหมาย  
สกถ๑๓๙ วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์ ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน
๒๕๕๖
๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ฝ่ายบริหาร  
สกถ๑๓๘ วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์ ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน
๒๕๕๖
๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ฝ่ายบริหาร  
สกถ๑๓๗ วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์ ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน
๒๕๕๖
๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ฝ่ายบริหาร  
สกถ๑๓๖ วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์ ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม
๒๕๕๖
๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ฝ่ายบริหาร  
สกถ๑๓๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความรู้ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุุธยา
๐๓(๓)

๒๓หน้า

๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนกฎหมาย  
สกถ๑๓๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ส่งเสริม ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
๐๓(๓) ๑๗ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐาน  
สกถ๑๓๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ -
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๐๓(๓) ๒๐ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศ  
สกถ๑๓๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๘ -๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
อุบลอินเตอร์เนชันแนล อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๐๓(๓) ๑๙ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนกฎหมาย  
สกถ๑๓๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม
สร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มกราคม
๒๕๕๖ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท
(พาโนรามา)อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
๐๓(๓) ๑๙ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐาน  
สกถ๑๓๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ -
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลำปาง
เวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง
๐๓(๓) ๒๐ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศ  
สกถ๑๒๙ วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์ ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม -
ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๖ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ฝ่ายบริหาร  
สกถ๑๒๘ การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติ
การด้านกฎหมายการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ ๔)
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา
รีสอร์ท อําเภอเมืองฯจังหวัดกระบี่
๐๓(๓) ๑๐ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนกฎหมาย  
สกถ๑๒๗ ประมวลจริยธรรมตามกฎหมาย
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๐๓(๓) ๒๐ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐาน  
สกถ๑๒๖ การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง
และค่าตอบแทนข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผอ.การส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สํานักงาน ก.ถ.สป.
๐๓(๓) ๘๙ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐาน  
สกถ๑๒๕ เอกแผนอัตรากำลัง
โดย ดร.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน
ผอ.ส่วนกฎหมายและระเบียบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๐๓(๓) ๗๓ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐาน  
สกถ๑๒๔ เอกสารประกอบการบรรยาย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การมุจริต”
๐๓(๓) ๘๗ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐาน  
สกถ๑๒๓ วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๔
๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล  
สกถ๑๒๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท
จังหวัดสงขลา
๐๓(๓) ๙ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐาน  
สกถ๑๒๑ กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองฯ
จังหวัดอุดรธานี
๐๓(๓) ๑๓ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล  
สกถ๑๒๐ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการบริหารงานบุคคลแก่บุคคลากร
สำนักงาน ก.ถ.สป. ตามโครงการ
การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)
ของสำนักงาน ก.ถ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.สป.
ชั้น ๘ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ
๐๓(๓) ๒ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
สกถ๑๑๙ รายการระเบียนหนังสือ
และสื่อสารสนเทศในศูนย์การเรียนรู้
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๐๓(๓) ๑๐ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
สกถ๑๑๘ ข้อปฏิบัติในการให้บริการยืมหนังสือ
และสื่อสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๐๓(๓) ๑ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
สกถ๑๑๗ วารสารก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล  
สกถ๑๑๖ การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ ๓) ระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
๐๓(๓) ๑๓ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนกฎหมาย  
สกถ๑๑๕ เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.ถ.
เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”
๐๓(๓) ๑ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
สกถ๑๑๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(ครั้งที่๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา
๐๓(๓) ๑๔ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐานฯ  
สกถ๑๑๓

การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๐๓(๓) ๑๑ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนกฎหมาย  
สกถ๑๑๒ การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่
๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อําเภอเมือง ฯ
จังหวัดเชียงราย
๐๓(๓) ๑๒ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนกฎหมาย  
สกถ๑๑๑ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ ภาคใต้
วันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมืองฯ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๐๓(๓) ๑๒ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล  
สกถ๑๑๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ครั้งที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค
จังหวัดพิษณุโลก
๐๓(๓) ๑๔ หน้า ๒๕๕๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนมาตรฐานฯ  
สกถ๑๐๙ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่
๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๐๓(๓) ๑๘ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล  
สกถ๑๐๘ สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๐๓(๓) ๖ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๑๐๗ การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๐๓(๓) ๓๙ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สกถ๑๐๖ รายงานประจำปี๒๕๕๒ ๐๓(๓) ๑๕๒ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๑๐๕ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๐๓(๓) ๑๑ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๑๐๔ สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๐๓(๓) ๑๐ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๑๐๓ วารสารปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๓ ๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๑๐๒ วารสาร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓ ๐๓(๓) ๘ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๑๐๑ รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่ ๒) ๐๓(๓) ๕๒๘ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น -
สกถ๑๐๐ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ๐๓(๓) ๔๑ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น -
สกถ๐๙๙ โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๐๓(๓) - ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๘ การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๐๓(๓) ๑๑ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐๓(๓) ๑๔ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๖ การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๐๓(๓) ๑๒ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องลายทองบอลรูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๐๓(๓) ๑๔ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ ๐๓(๓) ๑๕ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๓ การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๐๓(๓) ๑๑ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องธนารมย์ ๑ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๐๓(๓) ๑๒ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดชุมพร ๐๓(๓) ๑๔ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๙๐ การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก (ห้องคอนเวนชั่น ๑) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๐๓(๓) ๒ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๙ สรุปผลการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ๐๓(๓) ๗ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ๐๓(๓) ๑๓ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๗ การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๐๓(๓) ๑๔ หน้า ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๖ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ๐๓(๓) ๑๘๑ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๕ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม ๐๓(๓) ๑๔๓ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๔ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมสุรินทร์ มาเจสติก จังหวัดสุรินทร์ ๐๓(๓) ๒๘ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๓ เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๐๓(๓) ๔๘ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๒ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม รองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น ๐๓(๓) ๒๒๗ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๐๓(๓) ๒๐ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๘๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม ๐๓(๓) ๒๕ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๙ การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๐๓(๓) ๔ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๘ การตรวจสอบและปรับร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๐๓(๓) ๑ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ๐๓(๓) ๔ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ๐๓(๓) ๑๕ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) ภาคใต้ ๐๓(๓) ๑๗ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๐๓(๓) ๒๔ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) ภาคเหนือ ๐๓(๓) ๑๘ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) ภาคกลางและตะวันออก ๐๓(๓) ๒๙ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) ๐๓(๓) ๗ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๗๐ การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพ ๐๓(๓) ๓ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๙ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดตรัง ๐๓(๓) ๑๗ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๙.๓/ว ๓๔๙๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับขั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๐๓(๓) ๑ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๗ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๐๓(๓) ๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๖ -รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report One) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ๐๓(๓) ๑ เล่ม ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๕ กำหนดการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑-๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ๐๓ ๑ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๔ กำหนดการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดราชบุรี ๐๓ ๑ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๓ สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๐๓ ๘ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๒ วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๒ ๐๓ ๘ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๑ วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๒ ๐๓ ๘ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๖๐ คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๓ ๑๙ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๙ การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ เมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๐๓ ๒๖ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๘ คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ของสำนักงาน ก.ถ. ๐๓ ๑๙ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๗ สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๐๓ ๘ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๖ สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๐๓ ๕ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๕ โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๐๓ ๙ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี ๐๓ ๑๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๓ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) (ฉบับที่ ๒) ๐๓ ๑ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๐๓ ๙ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๑ โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๐๓ ๑๐ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๕๐ เอกสารคำบรรยายลักษณะงาน Job Descrption ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะตามโครงการศึกษาวิจัย ๐๓ ๓ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๙ แบบสอบถามเรื่องต้นแบบสมรรถนะประจำสายงานประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะตามโครงการศึกษาวิจัย ๐๓ ๙ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๘ คณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ๐๓ ๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๗ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) นสพ.ไทยรัฐ ๐๓ ๑ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๖ เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ฉบับที่ ๑ นสพ.มติชน ๐๓ ๑ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๕ สัญญาจ้างโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ๐๓ ๔ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๔ ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ๐๓ ๖ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๓ โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๐๓ ๖ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐๓ ๑๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ. จังหวัดขอนแก่น ๐๓ ๑๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๔๐ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ๐๓ ๑๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๙ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออก ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ. จังหวัดชลบุรี ๐๓ ๑๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๘ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ. จังหวัดเชียงใหม่ ๐๓ ๑๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๗ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) หนังสือแจ้งอปท. ๐๓ ๒ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๖ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) หนังสือแจ้งจังหวัด ๐๓ ๓ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๐๓ ๑๖ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๐๓ ๑๐ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา ๐๓ ๑๕ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๐๓ ๑๓ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอินคำเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๐๓ ๑๐ หน้า ๒๕๕๒ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๓๐ แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๐๓ ๒๕ ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๙ รายงานการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๐๓ ๑เล่ม ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๘ บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๐๓ ๔๘ หน้า ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเจริญธานี ปรินเซส ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๐๓ ๑๓ หน้า ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๖ สรุปผลและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๐๓ ๗ หน้า ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๕ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ๐๓ ๔ หน้า ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๔ โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๐๓ ๑๒ หน้า ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๓ คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๔ ๑ เล่ม ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๒ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๐๓ ๒ หน้า ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๑ โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๐๓ ๔ หน้า ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๒๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ๐๗ ๒๗ หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๙ ประเด็นพิจารณาของ ก.ถ. เกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๐๗ ๖ หน้า ๒๕๕๑ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๘ คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๐๔ ๑๐๙ หน้า ๒๕๔๘ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๗ การจำแนกรายการค่าใช่จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ๐๗ ๑ หน้า ๒๕๔๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๖ มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๐๗ ๑ หน้า ๒๕๔๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๐๗ ๑ หน้า ๒๕๔๔ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๔ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ๐๗ ๒หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๓ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านรับเรื่องการร้องทุกข์และข้อมูล ข่าวสาร ๐๗ ๓ หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๒ โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๐๑(๑) - ๒๕๕๓ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๑ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ๐๗ ๓ หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๑๐ ประกาศคณะอนุกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๗ ๑หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๙ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๗ ๒หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๘ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการด้านติดตามประเมินผลการดำเนินการตามภารกิจของ ก.ถ. (เพิ่มเติม) ๐๗ ๑หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๗ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ๐๗ ๒ หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๖ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๐๗ ๒ หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๕ ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการด้านติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามภารกิจของ ก.ถ. ๐๗ ๑หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๔ ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อมูลข่าวสาร ๐๗ ๑หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๓ ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฏหมาย ๐๗ ๑หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและ ติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๒ ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฏหมาย (เพิ่มเติม) ๐๗ ๑ หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและ ติดตามประเมินผล -
สกถ๐๐๑ ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฏหมาย ๐๗ ๑ หน้า ๒๕๕๐ - หลัง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ส่วนสารสนเทศและ ติดตามประเมินผล -

หมายเหตุ :
๐๑(๑). ผลการพิจารณาหรือคำวินิฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาฯ มาตรา๙ (๑)
๐๒(๒). นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา๗ (๔) มาตรา๙ (๒)
๐๓(๓). แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา๙ (๓)
๐๔(๔). คู่มือและคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา๙ (๔)
๐๕(๕). สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรค ๒ มาตรา๙ (๕)
๐๖(๖). สัญญาสัมปทาน ฯลฯ มาตรา๙ (๖)
๐๗(๗). มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการฯ มาตรา๙ (๗)
๐๘(๘). ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด :ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา มาตรา๙ (๘)
"-" ไม่ระบุประเภทสิ่งพิมพ์

 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.