จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซี
เป็นระบบแท่ง ฯลฯ ในวันพูธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ณ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง
จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเอกสารการบรรยาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของครุสภาประจำปี ๒๕๕๖ ผ่านทางเว็บไซต์ของครุสภา
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ๗ (ผู้อำนวยการกองช่าง)ระดับ ๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่องการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น ตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ (นักบริหารงานอบต. ๘)
โครงการประชาเสวนา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ผลศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของข้อเสนอต่างๆ จากการศึกษาวิจัย เรื่อง
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง
และค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความชำนาญด้านการเผชิญภัยในอาคารสูง โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
การสรรหาประธานและคณะกรรมการคุรุสภา
องค์ประกอบคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
(บัดนี้ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย
ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับการฝึกอบรมแบบผสมผสาน หลักสูตรการบริหารงาน : กลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดเพื่อภารกิจภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.