จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
เรื่องน่าสนใจ
เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาและและส่งเสริม
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
     - ขอบเขตและสาระของทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับชาติและระดับท้องถิ่น
     - ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ผลการรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุงร่างกฎหมาย
     - ขอบเขตและสาระของการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ
     - ขอบเขตแนวทางการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการเลื่อนตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษ
     - สรุปร่าง พ.ร.บ. .....
เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่กำหนดให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวิน โลตัส
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - จังหวัดตรัง
     - จังหวัดพัทลุง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
     - ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นฯ
     - หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
     - บัญชีรายชื่อ
     - แบบประเมินฯ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๑
     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๒
     - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๓
     - คัทเอาท์คำขวัญ รวม
การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     - หนังสือแจ้งผู้ว่า (ตามบัญชีรายชื่อ)
     - บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม
     - แบบติดตามผลฯ
     - ที่ มท ๐๒๐๙.๒/ว๕๙๘๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

     - หนังสือเชิญจังหวัดสุรินทร์
     - หนังสือเชิญจังหวัดร้อยเอ็ด
     - กำหนดการฯ
     - บัญชีรายชื่อฯ
     - แบบตอบรับ
     - แผนที่โรงแรม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - หนังสือแจ้งจังหวัด
     - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - กำหนดการ รุ่นที่ ๑
     - กำหนดการ รุ่นที่ ๒
     - บัญชีจังหวัด รุ่นที่ ๑
     - บัญชีจังหวัด รุ่นที่ ๒
     - แบบตอบรับ รุ่นที่ ๑
     - แบบตอบรับ รุ่นที่ ๒
โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - หนังสือแจ้งจังหวัด
     - หนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
       ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
       ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - แบบฟอร์มโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
       ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - หนังสือแจ้งจังหวัด
     - โครงการการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

     - แบบสรุปผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ๑ - ก

     - แบบสรุปผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัด แบบ ๑ - ข

     - ใบสมัครข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ๒)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิตบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิตบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่งวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส
ถนนหลานหลวง กทม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กทม.
     - หนังสือเชิญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
     - กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุผลพิเศษที่ไม่ต้องสอบ
แข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานครู
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัฐยมศึกษา
จำนวน ๔๒ เขต และในเขตพื้นที่ส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง และรับฟังปัญหาอุปสรรคการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - แบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ตัวอย่างการรายงานแบบสรุปการประเมินผลการบริหารงานบุคคลฯ
     - คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง และรับฟังปัญหาอุปสรรค
สารจากประธาน ก.ถ. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ หน้า ๑๕ ตอนพิเศษ ๓๖ ง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.อบจ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาลพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขัน
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาลพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขัน
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาลพนักงานเทศบาล (กท.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขัน
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกำหนดมาตรฐานทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ โดยนายประวิทย์ เปรื่องการ
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
รายงานผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบรายงานผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ประกาศคณะกรรมการกลาง กอบจ.,กท.และ กอบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแก้ไขเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
แทนตำแหน่งที่ว่าง
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
การฝึกอบรมขีดความสามารถด้านการบริหารงานส่วนบุคคแก่บุคลากรสำนักงาน ก.ถ.
เอกสารการศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่น
มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัดย้ำการแก้ปัญหายาเสพติดหยุดไม่ได้และเผลอไม่ได้
มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ติดตามเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม อาจทำความเสียหายต่อสถาบัน
องค์ประกอบคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คำแถลงนโยบานของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มท.เชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย และเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ
มท.ร่วมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่อง งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ๘๔ ปี ๒๕๕๔ ร่วมเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มท. จัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
มท. เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ปี ๒๕๕๔
สป.มท. จัดกิจกรรมโครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
โครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ฯ
มท. สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔
มท. ให้หน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเร่งประดับตกแต่งธงทิว ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
สำนักงาน ก.ถ. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรสำนักงาน ก.ถ.สป. ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.สป. ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ
มท.๒ ให้ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าชี้แจงปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
มท.จัดตั้งศูนย์การเรียนรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันยายน ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำและปฎอบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
คู่มือการใช้บริการศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ.
การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงาน ก.ถ.
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัดตรัง
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของจังหวัดเชียงราย
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)
การส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๖ เรื่อง "การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล"
E-Learning เตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๑๕๕๒ ณ โรงแรมสุรินทร์ มาเจสติก จังหวัดสุรินทร์
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม รองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดตรัง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๙.๓/ว ๓๔๙๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับขั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งใหม่ในการจัดส่งประมวลจริยธรรม
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
บันทึกการประชุมสัมมนาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเด็นพิจารณาของ ก.ถ. เกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรี ..
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
รับสมัคร โอน ย้าย ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.