จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๓
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
คู่มือการใช้บริการศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ.
การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๓
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft final Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
สรุปผลการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๕เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๓
E-Learning เตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม รองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่น
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สรุปผลการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๔เมื่อวันที่ ๑๓พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) ...
          - ภาคกลางและตะวันออก
          - ภาคเหนือ
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          - ภาคใต้
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและปรับแก้ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดตรัง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๙.๓/ว ๓๔๐๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับขั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report One) โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงานที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.

การประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงาน ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) งวดงาน ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) ฉบับที่ ๒
แบบสอบถามประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะตามโครงการศึกษาวิจัย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออก วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๕ภาคกลาง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
คณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
สัญญาจ้างโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒)
 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๑)
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บทสรุปผู้บริหารรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ของกรุงเทพมหานคร
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.