จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘- ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ มกราคม ๒๕๕๖ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท (พาโนรามา)
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ มกราคม ๒๕๕๖
โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท (พาโนรามา) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (ครั้งที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ครั้งที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสมิหลา ๒โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเรือนแพ แกรนด์ บอลรูมโรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงแรมชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดชุมพร
ตัวอย่างระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / ... ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ตัวอย่างระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / ... ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม
สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการส่งเสริมและติดตามการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงานผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
คู่มือแนวทางการจัดประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ณ โรงแรมอินคำเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดราชบุรี
กำหนดการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑-๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.