จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘- ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ มกราคม ๒๕๕๖ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท (พาโนรามา)
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ มกราคม ๒๕๕๖
โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท (พาโนรามา) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (ครั้งที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ครั้งที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสมิหลา ๒โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเรือนแพ แกรนด์ บอลรูมโรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงแรมชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดชุมพร
ตัวอย่างระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / ... ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ตัวอย่างระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / ... ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม
สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการส่งเสริมและติดตามการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงานผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
คู่มือแนวทางการจัดประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ณ โรงแรมอินคำเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
กำหนดการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดราชบุรี
กำหนดการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑-๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.