จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshpo) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
เอกสารประกอบบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมอรัญเมอร์เมด
อำเภอเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒- ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสังขละบุรี โรงแรมวิเวอร์แคว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องพิษณุโลกคอนแวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากุน
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องศรีสุนทร ๒ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓
โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องรอยัลออคิด บอลรูม
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องจุลมณี ๑ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องลายทองบอลรูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องธนารมย์ ๑
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงาน ก.ถ.
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
สรุปผลการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
สรุปผลการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการติดตามประเมินผล
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
การประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ โรงแรมเจริญธานี ปรินเซส ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไพลิน
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เอกสารบรรยาย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.