จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshpo) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
เอกสารประกอบบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงแรมอรัญเมอร์เมด
อำเภอเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒- ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสังขละบุรี โรงแรมวิเวอร์แคว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องพิษณุโลกคอนแวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากุน
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องศรีสุนทร ๒ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓
โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องรอยัลออคิด บอลรูม
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องจุลมณี ๑ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องลายทองบอลรูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องธนารมย์ ๑
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงาน ก.ถ.
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
สรุปผลการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
สรุปผลการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการติดตามประเมินผล
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
การประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ โรงแรมเจริญธานี ปรินเซส ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไพลิน
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เอกสารบรรยาย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.