จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช เมืองพัทยา
อำเภอบางลุมุง จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนาย ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓)
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑)
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๐- ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก (ห้องคอนเวนชั่น ๑) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไดมอนร์ พล่าซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดอุดรธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.