จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น งวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ
สรุปสาระสำคัญการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องพัชราวดี ๑ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๕ การสัมมนาผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งวดงานที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๓ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งวดงานที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
สรุปผลการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๒ การประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๑ การสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อกำหนดการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.