จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น งวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ
สรุปสาระสำคัญการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องพัชราวดี ๑ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๕ การสัมมนาผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งวดงานที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๓ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งวดงานที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
สรุปผลการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๒ การประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ ๑ การสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อกำหนดการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.