จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
รายงานผลโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึก เนื่องในพิธีมอบรองวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย
ข้อมูลฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระ
ข้อมูลการบริหารราชการส่วนกลาง
  ข้อมูลการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 
- จำนวนจังหวัด อำเภอและประชากร
- ข้อมูลจังหวัด อำเภอ ตำบล
- ศูนย์รวมข้อมูลจังหวัด
- ศูนย์รวมข้อมูลอำเภอ
- ศูนย์รวมข้อมูลตำบล
  ข้อมูลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 
  ข้อมูลท้องถิ่นที่น่าสนใจ
 
  - หลักเกณฑ์ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกรายจังหวัด
  - จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกรายอำเภอ
  - ข้อมูลด้านการศึกษาท้องถิ่น
  - ระบบศูนย์ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ศูนย์รวมข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
  - ศูนย์รวมข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ศูนย์รวมข้อมูลเมืองพัทยา
  - ศูนย์รวมข้อมูลกรุงเทพมหานคร
 
  ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
  - การแบ่งชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารงานบุคคล
  - จำนวนบุคลากรส่วนท้องถิ่น
  - จำนวนบุคลากรส่วนท้องถิ่น จำแนกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน
  - กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน จำแนกตามประเภทข้าราชการ และการจัดระเบียบบริหารราชการ
  - กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน จำแนกตามส่วนราชการ
  - ลูกจ้างประจำ จำแนกตามส่วนราชการ
  - จำนวนคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.