คำแถลงของประธาน ก.ถ.
ปณิธาน ก.ถ.

ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน       ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.
      ในปีงบประมาณ 2545
ปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
       อำนาจหน้าที่ของ ก.ถ. ตาม
       พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน
       บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
ทิศทางและแนวทาง
      การดำเนินงานของ ก.ถ.
แผนงานที่วางไว้เพื่อดำเนินงาน
      ในปีงบประมาณ 2545
ปัญหาการใช้ระยะเวลาศึกษา
      วิจัยเพื่อพัฒนาระเบียบบริหาร
      งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงาน
      ของ สำนักงาน ก.ถ.
ผลการดำเนินงานของ ก.ถ. ปัญหาการบริหารงานทั่วไป แผนภูมิการดำเนินงาน
      สำนักงาน ก.ถ.
      ปีงบประมาณ 2546 - 2547
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ถ.   ศึกษาวิจัย