เรื่องที่น่าสนใจ
การพูดในที่ชุมชน
การทำงานเป็นทีม
หลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง
การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
สื่อมวลชนสัมพันธ์
   
   
   
   
     
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวคงยังไม่พอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรม ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์

(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของพระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504)

 

คลังความรู้
หนังสือ
งานวิจัย
เอกสาร/บทความ
ระเบียบการยืมหนังสือ