รายนามหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
 

รายนามหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

 
๑. นายวิชัย ศรีขวัญ ......................................... ..........๖ มีนาคม ๒๕๔๓ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย)
 
๒. นายบัณฑิต รัตนสัมพันธ.........................................๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ (ถึงแก่กรรมขณะดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง)
 
๓. นายเฉลิมชัย รัตนจันท............................................ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๔๖ (เกษียณอายุราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฏหมาย กระทรวงมหาดไทย)
 

๔. นายชาย พานิชพรพันธุ์ ........................................ . ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี)

 
๕. นางสาวอรุณี กูลณรงค์์ ......................................... . ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘ (เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท)
 
๖. นายสุวิทย์ สุบงกฎ ......................................... ....... ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ี)
 
๗. นายสถาพร ศิริภักด........................................ ....... ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดลพบุรี)

๘. นายวัชรินทร์ ทองสกุล.................................... ....... ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดอุทัยธานี)

 
๙. นายชยพล ธิติศักดิ์.................................... ....... .... ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
 
Copyright (c) สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น All rights reserved
ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10160 ..........
โทร : 0-2225-8965 โทรสาร 0-2225-8965 E-mail : moi0225@hotmail.com