ตารางเปรียบเทียบ

ระหว่าง

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กับ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...(ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( มท. )

1.

บทนิยาม

- ม.3 “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า อบจ. เทศบาล อบต. กทม.เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

เพิ่มบทนิยาม

- ม. 4 “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น กทม.

“ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ” หมายถึง อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ ก.ถ. กำหนด

- เหมือน พ.ร.บ. ฉบับเดิม

เพิ่มบทนิยาม

- ม. 4 “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายถึง กทม. อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ” หมายถึง อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ ก.ถ. กำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

2.

ผู้รักษาการ

- ม. 4 ให้ รมว.มท. รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้

 

 

 

 

- ม.5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตาม พ.ร.บ. นี้

- ม.6 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตาม

พ.ร.บ. ฉบับนี้

- ม. 5 ให้ รมว.มท. รักษาการตาม

พ.ร.บ. ฉบับนี้

 

 

- 2-

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..(ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ( มท. )

3.

โครงสร้าง

- ม.30 ก.ถ. ประกอบด้วย

1. ประธาน (คัดเลือก) มีวาระ 6 ปี และดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน

ได้แก่ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผอ.สำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ซึ่ง ครม. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย

4. ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการกลาง

- ม. 6 ก.ถ. ประกอบด้วย

1. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นประธานและอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 วาระติดต่อกัน

2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน ได้แก่

เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผอ.สำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ซึ่ง ครม. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางด้านวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ต้องทำงานเต็มเวลา

- ม. 7 ก.ถ. ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน กรรมการตาม(2)และ(3) เสนอฝ่ายละ 6 คน จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางด้านวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับและให้ ครม. เลือกให้เหลือเพียง 6 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คนทำงาน เต็มเวลา

2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน ได้แก่ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผอ.สำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น

 

- ม. 6 ก.ถ. ประกอบด้วย

1. รมว.มท. เป็นประธาน

2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทน คกก.กระจายอำนาจฯ ผอ.สำนัก งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้ซึ่ง ครม. แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมายและด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลงานทางด้านวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ

 

- 3 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …(ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. … ( มท. )

 

พนักงานเทศบาล 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการ กทม. 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 1 คน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้ง อปท.อื่น ซึ่ง อปท. อื่นนั้นคัดเลือกกันเองจำนวน 1คน

4. ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 คน และผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 คน ซึ่งคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 คน ผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งปลัด อบจ. ปลัดเทศบาล ปลัด อบต. ปลัดเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 3 คน

4. ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 1. เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้แทน อบจ. ประกอบด้วยผู้บริหารและ ข้าราชการ อบจ. ผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัด อบจ. ซึ่งคัดเลือกกันเองฝ่ายละ 1 คน ผู้แทนเทศบาลประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ซึ่งคัดเลือกกันเองฝ่ายละ 1 คน ผู้แทน อบต. ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัด อบต. ซึ่งคัดเลือกกันเองฝ่ายละ 1 คน ผู้แทนเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบด้วยผู้บริหารและปลัดเมืองพัทยาหรือปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งคัดเลือกกันเองฝ่ายละ 1 คน

 

 

 

 

- 4 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

4.

อำนาจหน้าที่

- ม. 33 ให้ ก.ถ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้

อำนาจหน้าที่

- ม. 13 ให้ ก.ถ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดมาตรฐานในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(2) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลในเรื่อง

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ข) มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

(ง) มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การ คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

อำนาจหน้าที่

- ม. 14 ให้ ก.ถ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดมาตรฐานในการรักษาระบบ คุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(2) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ข) มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

(ง) มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

อำนาจหน้าที่

- ม.11 ให้ ก.ถ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดมาตรฐานในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(2) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

(ก) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ข) อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง

(ค) อัตราเงินเดือนวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

(ง) การสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก การบรรจุและ

 

 

- 5 –

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …( มท. )

 

(2) กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการปกครองส่วน ท้องถิ่น

(3) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24 วรรคสาม และมาตรา 26 วรรคสาม

(4) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(5) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(6) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อ

(จ) มาตรฐานเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉ) มาตรฐานเกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

(3) กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน

(5) ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก พนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อได้รับการร้องขอ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(6) ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(จ) มาตรฐานเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉ) มาตรฐานเกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

(3) กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน

(5) ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก พนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

(จ) การกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคลอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉ) วินัย การดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

(3) กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน

-6-

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . ( มท. )

 

ส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ

(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

การกำหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง(1) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 29 ด้วย

(7) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและให้พนักงานส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง

(8) พิจารณาสั่งการ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 54 และการร้องทุกข์ตามมาตรา 56

(9) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ หรือวิจัย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(10) มีมติให้โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นข้ามจังหวัด

(11) ให้คำปรึกษา แนะนำ และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(12) วางระบบข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น

(13) ประสานกับ ครม. หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ

(6) ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งบริหารของพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร

(7) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและให้พนักงานส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง

(8) พิจารณาสั่งการ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 54 และการร้องทุกข์ตามมาตรา 56

(9) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(10) มีมติให้โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นข้ามจังหวัด

(11) ให้คำปรึกษา แนะนำ และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(12) วางระบบข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น

(13) ประสานกับ ครม. หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

(5) ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบ คัดเลือก พนักงานส่วนท้องถิ่น

(6) ดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งบริหารขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

(7) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและให้พนักงานส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง

(8) มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานหรือมติของ ก.ถ. หรือมติ อ.ก.ถ.

(9) พิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

(10) พิจารณาอุทธรณ์โทษวินัยอย่างร้ายแรงตาม ม. 52 และการร้องทุกข์ตาม ม.54

(11) ตรวจสอบรายงานการดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตาม

 

- 7 –

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . ( มท. )

   

(14) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพนักงานส่วน ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการใดๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(15) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

(16) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

ข้าราชการประเภทต่างๆ คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพ

(14) ตั้งคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการใดๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(15) สั่งลงโทษหรือสั่งให้คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

(16) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรฐานโทษทางวินัยที่ ก.ถ.กำหนด

(12) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์

หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(13) มีมติให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นและให้โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นได้

(14) ให้คำปรึกษา แนะนำและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

(15) วางระบบข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น

(16) แต่งตั้ง อ.ก.ถ.เพื่อดำเนินการใดๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(17) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ พ.ร.บ.นี้

(18) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.นี้ หรือกฎหมายอื่นๆ

- 8 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ....(มท.)

5.

สำนักงาน ก.ถ.

- ม. 36 ให้จัดตั้งสำนักงาน ก.ถ. ขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวง มท. มีหน้าที่ รับผิดชอบในราชการของ ก.ถ.และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ถ.

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของ ก.ถ.

(3) ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น

(5) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(6) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงานและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และในการดำเนินงานของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.

- ม.19 ให้มีสำนักงาน ก.ถ. เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีเลขาธิการสำนักงานมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน

- ม. 20 สำนักงาน ก.ถ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานใน หน้าที่ของ ก.ถ.และดำเนินการตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

(2) วิเคราะห์วิจัยและจัดระบบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(3) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(4) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นและวิธีการปฏิบัติ ราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(5) พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนในราชการส่วนท้องถิ่น

- ม. 18 ให้มีสำนักงาน ก.ถ. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ ก.ถ.

- ม. 20 สำนักงาน ก.ถ. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ถ. และดำเนินการตามที่ ก.ถ.มอบหมาย

(2) วิเคราะห์วิจัยและจัดระบบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(3) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(4) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นและวิธีการปฏิบัติ ราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(5) พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนในราชการส่วนท้องถิ่น

- ม. 18 ให้มีสำนักงาน ก.ถ. เป็นส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น มท.

- ม. 19 สำนักงาน ก.ถ. มีอำนาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ ก.ถ. และปฏิบัติงานฝ่าย เลขานุการ ก.ถ.

(2) วิเคราะห์วิจัยและจัดระบบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(3) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(4) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นและวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

- 9 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (มท.)

 

(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

(6) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

(7) ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุนเพื่อสนองความต้องการกำลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการจัดสรรผู้รับทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายและระเบียบที่ ก.ถ. กำหนด

(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นและการกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับและระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง

(10) ตรวจสอบการควบคุมเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่นของ อกถ.จังหวัด

(6) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ให้ คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานส่วน ท้องถิ่น

(7) ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุนเพื่อสนองความต้องการกำลังคนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการจัดสรร ผู้รับทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายและระเบียบที่ ก.ถ. กำหนด

(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ศึกษาหรือฝึกอบรมใน ต่างประเทศและการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ

(10)ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น

(5) พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนในราชการส่วนท้องถิ่น

(6) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

(7) ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น

และการกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับและระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง

(9) ตรวจสอบการควบคุมเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่นของ อกถ.จังหวัด

(10) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

 

- 10 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (มท.)

   

(11) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นเสนอ ก.ถ.

(12) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

 

 

 

 

 

และการกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับและระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง

(11) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(12) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นเสนอ ก.ถ.

(13) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

พนักงานส่วนท้องถิ่นเสนอ ก.ถ.

(11) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 -

 

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

6.

 

โครงสร้างคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. )

- ม.16 , ม. 24 และ ม. 26 มีโครงสร้างคล้ายกัน ดังนี้

(1) รมว.มท. หรือ รมช.มท. ซึ่งได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน

(2)ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ.

ผอ.สำนักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 คน

ซึ่งคัดเลือกจาก นายก (อบจ./เทศบาล/อบต.) จำนวน 3 คน และปลัด (อบจ./ เทศบาล/อบต.) จำนวน 3 คน

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน ซึ่ง คัดเลือก จากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบ ราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

 

- 12 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท. )

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของ อบจ./เทศบาล / อบต.)

- ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางฯมาตรา 17 มาตรา 24 และมาตรา 26 กำหนด

- อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และก.อบต.) (ม. 16 ประกอบ ม. 24 และ ม. 26) กำหนดไว้ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

คัดเลือกผู้แทนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 ว.3

(2) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มี -

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มี -

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มี -

 

 

 

- 13 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท. )

 

(3) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง

(4) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

(5) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

(6) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

(7) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

(8) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

     

 

 

 

- 14 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

 

(9) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน อปท.

(10) ให้ข้อคิดเห็นหรือให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

(11) กำกับดูแล แนะนำและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

(12) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง

     

 

 

 

 

 

 

- 15-

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

8.

8.1

โครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

โครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

(ม. 5) ประกอบด้วย

(1) ผวจ. เป็นประธาน

(2) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 3 คน

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ

(3) ผู้ แทน อบจ. จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

นายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ซึ่งสภา อบจ. คัดเลือกจำนวน 1 คน ปลัด อบจ. และผู้แทนข้าราชการ อบจ. ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน 1 คน

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ซึ่งคัดเลือก จากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของ อบจ.

- ให้ปลัด อบจ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัด

- ม. 22 ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัด ให้มีคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด เรียกย่อว่า “ อกถ.จังหวัด ” ประกอบด้วย

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเองเป็นประธาน

(2) ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดจำนวน 6 คน ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โยธาและผังเมืองจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าสถานศึกษาชั้นสูงในจังหวัด เกษตรจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด

(3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 คน ประกอบด้วยผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฝ่ายละ 3 คน

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัด

- ม. 22 ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัด ให้มีคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด เรียกย่อว่า “ อกถ.จ. ” ประกอบด้วย

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน ผวจ. คัดเลือกแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน เสนอชื่อโดยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด จำนวน 6 คน ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โยธาและผังเมืองจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าสถานศึกษาชั้นสูงในจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด

(3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ม. 20 ให้มีคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด เรียกย่อว่า “ อ.ก.ถ.จังหวัด ” ประกอบด้วย

(1) ผวจ. เป็นประธาน

(2) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จำนวน 4 คน ผวจ. ประกาศกำหนดให้เป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้แทน อบจ. ประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการ อบจ. ผู้ดำรงตำแหน่งปลัด อบจ. จำนวนฝ่ายละ 1 คน ผู้แทนเทศบาลประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลซึ่งคัดเลือกกันเองฝ่ายละ 1 คน และผู้แทน อบต. ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรง

- 16 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

8.2

โครงสร้างคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ม. 23) ประกอบด้วย

(1) ผวจ. เป็นประธาน

(2) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

จำนวน 5 คน ซึ่ง ผวจ. ประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ

(3) ผู้แทนเทศบาล จำนวน 6 คน ดังนี้

(ก) ประธานสภาเทศบาลซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน

(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรี

ในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน

(ค) ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ

ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หัวหน้าสำนักงาน อกถ.จังหวัด เป็นเลขานุการ

จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาล อบต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

- หัวหน้า สนง. คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการฯ

ตำแหน่งปลัด อบต. ซึ่งคัดเลือกกันเองฝ่ายละ 1 คน

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- ให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

 

 

- 17 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

 

 

 

 

 

 

8.3

ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

- ให้ ผวจ. แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

โครงสร้างคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ม. 25) ประกอบด้วย

(1) ผวจ. หรือ รอง ผวจ. ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน

(2) นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น จำนวน 8 คน ซึ่ง ผวจ.ประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ

(3)ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 คน ดังนี้

(ก) ประธานสภา อบต. ซึ่งประธานสภา อบต. ในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง จำนวน 3 คน

     

 

 

- 18 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

 

(ข) นายก อบต. ซึ่ง นาย อบต. ในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวน 3 คน

(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ซึ่งปลัดอบต. ในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวน 3 คน (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ซึ่งคัดเลือก

จากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของ อบต.

- ให้ ผวจ.แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

 

 

 

     

 

 

 

 

- 19 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

9.

- อำนาจหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา ) ม.13 ม.25 และ ม.28 ดังนี้

(1) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะ (สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท)

(2) กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท)

(3) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

(4) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ( ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท)

- ม. 25 อกถ.จังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1) ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

(3) การบรรจุแต่งตั้งการพ้นจากตำแหน่งตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

(4) ให้ความเห็นชอบการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานประเภทตำแหน่งวิชาการ วิชาชีพและตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลยกเว้น ม.27 และ อบต.

(5) ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

(6) ให้ความเห็นชอบในการให้โอนรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดระหว่างจังหวัด การโอนข้ามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น

- ม. 23 อกถ.จ.มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1) ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

(3) การบรรจุแต่งตั้งการพ้นจากตำแหน่งตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

(4) ให้ความเห็นชอบการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานประเภทตำแหน่งวิชาการ วิชาชีพและตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลขนาดกลาง เทศบาล ขนาดเล็ก และ อบต.

(5) ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

(6) ให้ความเห็นชอบในการให้โอนรับโอน

- ม. 21 อ.ก.ถ.จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก .ถ. กำหนด ดังนี้

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

(2) ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ตามที่ ก.ถ. กำหนด

(3) ให้ความเห็นชอบการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ถ. กำหนด

(4) ตรวจสอบคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

(5) ให้ความเห็นชอบในการโอน รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดระหว่างจังหวัด การโอนข้ามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

- 20 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

 

(5) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ( แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท )

มาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

(7) ประสานการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นระหว่างจังหวัด

(8) พิจารณารายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(9) ติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินการทางวินัยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ให้คำปรึกษาแนะนำ นิเทศ และติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(11) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(12) การเก็บรักษาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

(13) ควบคุมการเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

(14) ปฏิบัติการอื่นๆตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

พนักงานส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดระหว่างจังหวัด การโอนข้ามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

(7) ประสานการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นระหว่างจังหวัด

(8) พิจารณารายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(9) ติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินการทางวินัยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ให้คำปรึกษาแนะนำ นิเทศ และติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(11) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ถ. กำหนด

(6) พิจารณารายงานผลการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(7) พิจารณาอุทธรณ์โทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตาม ม.51 และพิจารณาคำร้องทุกข์ตาม ม. 55 ว.2

(8) ติดตามตรวจสอบเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(9) ให้คำปรึกษาแนะนำ นิเทศ และติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ มาตรฐานเกี่ยวกับการ

 

 

- 21 –

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . ( มท. )

     

(12) การเก็บรักษาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

(13) ควบคุมการเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

การบริหารงานบุคคลที่ ก.ถ. กำหนด

(11) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

(12) เก็บรักษาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

(13) ควบคุมการเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

(14) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใดๆ ตามที่ อ.ก.ถ.จังหวัดมอบหมาย

(15) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

-22-

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

9.

- ไม่มี -

การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ม. 27 , ม. 28 )

- ม.27 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจในการบริหารงานบุคคลของตนเอง

- คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ อกถ.ท้องถิ่น ” ประกอบด้วย

(1) ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน

(2) ผู้แทน อกถ.จังหวัด ผู้แทนสำนักงาน อกถ.จังหวัด และผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถและเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กำหนด จำนวน 3 คน

การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ม. 25 , ม. 26 )

- ม. 25 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลขนาดใหญ่ หรือองค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ ก.ถ. กำหนด มีคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด เว้นแต่กรณีที่ ก.ถ. กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ม. 26 คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน บุคคลตาม (2) (3) (4) เสนอชื่อฝ่ายละ 1 คน

(2) ผู้บริหารท้องถิ่น 1 คน

(3) ผู้แทนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น 2 คน โดน 1 คนมาจากการแต่งตั้งของผู้บริหารท้องถิ่น และอีก 1 คน มาจากการคัดเลือกของข้าราชการหรือพนักงานในท้องถิ่นนั้น

(4) ผู้แทนส่วนราชการ จำนวน 3 คน

คณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ( ม. 24 , ม. 25 )

- ม.24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจในการบริหารงานบุคคลของตนเองตามที่ ก.ถ. กำหนด

- ม.25 ให้มี อ.ก.ถ.ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ อ.ก.ถ.ท้องถิ่น ” ประกอบด้วย

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธาน

(2) ผู้แทนส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้นจำนวน 3 คน ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเห็นสมควร

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงาน

 

 

- 23 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... (มท.)

   

(4) พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรนั้น จำนวน 1 คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กำหนด

- ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ

(5) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเองเป็นประธาน 1 คน

บุคคลด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ และเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กำหนด

(4) กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจำนวน 2 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งสภาท้องถิ่นนั้นคัดเลือกจำนวน 1 คน และผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรนั้น จำนวน 1 คน

- ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

- 24 -

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(มท.)

10.

- ไม่มี-

- ม. 29 ให้อำนาจหน้าที่ของ อกถ.จังหวัด ตาม ม. 25 (1) (2) (3) (6) (8) และที่ ก.ถ.มอบหมายเป็นของ อกถ.ท้องถิ่นในองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น

- ม. 25 มีอำนาจเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด

- ม.26 อ.ก.ถ. ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ให้เป้นไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กำหนด ดังนี้

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงานส่วนท้องถิ่น

(2) ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ตามที่ ก.ถ. กำหนด

(3) ให้ความเห็นชอบการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ถ. กำหนด

(4) ตรวจสอบคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

(5) ให้ความเห็นชอบในการโอน รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดระหว่างจังหวัดการโอนข้ามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรับโอนข้าราชการประเภท

ประเด็น

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( คกก.กระจายอำนาจ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ( ม. ธรรมศาสตร์ )

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . ( มท. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานบุคคลใน กทม.

- ม. 27 การบริหารงานบุคคลของ กทม. ให้เป้นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ม.60 การบริหารงานบุคคลใน กทม. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร แต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ม.30 การบริหารงานใน กทม. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร แต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับนี้มิได้

อื่นมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ถ. กำหนด

(6) ติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

(8) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

- ม.58 การบริหารงานบุคคลใน กทม. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ ก.ถ. กำหนด