แบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบสรุปผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2551 
แบบสอบถามการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบสอบถามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
แบบแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แบบสอบถามเรื่องต้นแบบสมรรถนะประจำสายงาน