ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH ค้นหาใน LOCAL.MOI.GO.TH
* พสกนิกรร่วมพิธี มหาชาตาฯ แน่นสนามหลวง * มท.ขอคุมท้องถิ่น ตั้งกรมใหม่ ยื้อสำนักนายกฯ * 3 ผู้นำอเมริกาเหนือเตรียมร่วมฟื้นเศรษฐกิจ ในภูมิภาค *ฟอรั่มฯเสนอ ทปอ. ใช้ PAT-วิทย์ 2 แบบ* ศาลพม่าชี้ชะตา อองซานซูจี วันนี้*
ข้อมูลหน่วยงาน
    ระเบียบกฎหมาย
    ภารกิจหน่วยงาน
 

   
 
 

โครงการสำคัญ

   โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุง
   ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
   ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)

   โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติ
   ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

   โครงการติดตามประเมินผลการบริหาร
   งานบุคคลขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น

   โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยว
   กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลบริการ

   ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.ถ.

   ศูนย์การเรียนรู้การบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น

   คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการ
   ประเมินผลการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น

   รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับ
   ปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบ
   แทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

   ระบบข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
   ส่วนท้องถิ่น
   ข้อมูลความต้องการโยกย้ายของ
   พนักงาน

   คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์

   รวม link ต่างๆ
ข้อมูลเผยแพร่ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชมภาพ
การประชุมคณะทำงานตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชมภาพ
....มติครม การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
....มติครม เอกสารบรรยายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
....มติครม สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
....มติครม เอกสารการบรรยายของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
....มติครม สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552

คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel
ตัวอักษรขนาด Medium