ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
  .........
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ณ โรงแรมไพลิน สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
  .........
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2552 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  .........
ครั้งที่ 4 ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  .........