กฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
-------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรีโดยคำเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวง ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การมอบอำนาจในการดำเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำ คำสั่งทางปกครองในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน
ข้อ 2 การมอบอำนาจในการดำเนินการพิจารณาใช้มาตราการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำ คำสั่งทางปกครองในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ข้อ 3 การมอบอำนาจในการดำเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำ คำสั่งทางปกครองในสังกัดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐนั้น ๆ
ข้อ 4 การมอบอำนาจในการดำเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ในระหว่าง หน่วยงานตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างหน่วยงานนั้น
ความตกลงตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือและกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะมอบและรับมอบอำนาจ ไว้ในข้อตกลงนั้นด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ชวน หลักภัย
นายกรัฐมนตรี


หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธี ปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่จะพิจารราใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อาจมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำเนินการได้จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้