องค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งเป็น 3 ชั้น
องคฺ์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน
      ขนาดใหญ่
          19 แห่ง
      ขนาดกลาง
          38 แห่ง
      ขนาดเล็ก
          18 แห่ง
รวม
          75 แห่ง

ชั้นเทศบาล แบ่งออกเป็น 3 ชั้น
เทศบาล
จำนวน
      ขนาดใหญ่
           48 แห่ง
      ขนาดกลาง
          431 แห่ง
      ขนาดเล็ก
          682 แห่ง
รวม
      1,161 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งออกเป็น 3 ชั้น
องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน
      ขนาดใหญ่
           71 แห่ง
      ขนาดกลาง
          274 แห่ง
      ขนาดเล็ก
      6,272 แห่ง
รวม
      6,617 แห่ง
 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549