ประเภท
จำนวน
( แห่ง)
ข้าราชการ/
พนักงานสามัญ (คน)

ข้าราชการ/
พนักงานครู (คน)

ลูกจ้าง (คน)
รวมทั้งหมด (คน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
75
5,639
-
2,647
8,286
เทศบาลและเมืองพัทยา
1,159
23,368
13,731
16,572
53,671
องค์การบริหารส่วนตำบล
6,620
26,061
-
8,586
34,647
กรุงเทพมหานคร
1
18,040
13,369
34,303
65,712
รวม
7,855
73,108
27,100
62,108
162,316