รายชื่อเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  
ข้อมูลทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายได้ของเทศบาล
จำนวนประชากรในเทศบาล
ที่อยู่หน่วยงานเทศบาล