ข้อมูลทั่วไปของสำนักงาน ก.ถ. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.  
ก.ถ. และคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สำนักงาน ก.ถ. 
ผู้บริหารสำนักงาน ก.ถ. 
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงาน ก.ถ.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนกฎหมาย
ส่วนที่ 2 ระเบียบกฎหมาย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ภารกิจหน่วยงาน 
ผลการประชุม ก.ถ. และ อ.ก.ถ.
รายงานประจำปี ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.
การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการนิเทศการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ
การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 โครงการสำคัญ 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 5 ข้อมูลบริการ 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.ถ.
ศูนย์การเรียนรู้
ระบบข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลความต้องการโยกย้ายของพนักงาน
คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 6 ช่องทางการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
สมุดเยี่ยม 
กระดานสนทนา 
เว็ปไซต์ท้องถิ่น 
ข่าวสารท้องถิ่น 
แผนผังเว็ปไซต์ 
แบบฟอร์มดาวน์โหลด 
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา 
ส่วนที่ 7 ภาพภารกิจ เรื่องน่าสนใจและข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพภารกิจสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ถ. 
สรุปผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรี 
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) 
รับสมัคร โอน ย้าย ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 8 ข้อมูลเผยแพร่ 
การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นไทย
กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารการศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่น
ข้อมูล Link ทั่วไป 
ข้อมูล MOC 
Royal Thai Govermment รัฐบาลไทย 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1111 สายด่วนของรัฐบาล 
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ 
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ 
ThaiGov.net  
ประตูสู่การบริการภาครัฐ 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ 
ราชกิจจานุเบกษา 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พัฒนากฏหมายไทย 
ขับเคลื่อนเศรษกิจพอเพียง 
รับฟังความคิดเห็นประชาชน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
mail.moi.go.th 
รวมเว็ปไซต์ราชการ 
ไทยตำบลดอทคอม 
รวมลิงค์เว็ปไซต์ อปท. 
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ