นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
Hotline : 50604
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
Hotline : 50596

องค์การ : 0-2222-4158 Hotline : 50604 โทรสาร : 0-2222-4158 
นายชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล
นายสมพร คล้ายนก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Hotline : 50594
Hotline : 50595


นางวรรณา เกียรติธารัย
นางวรางคณา อังศุไพศาล
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
(ช่วยราชการ ก.ถ.)
Hotline : 50595
Hotline : 50954