สรุปผลการดำเนินการโครงการนิเทศการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Governance For Local Organization Administration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
   
โครงการนิเทศการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Governance For Local Organization Administration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549