.

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมไดมอนร์ พล่าซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี

การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550