รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงาน ก.ถ.
   
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
   
สรุปผลการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
   
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
   
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
   
สรุปผลการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
   
รายงานประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
   
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   
Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
   
แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
สรุปผลการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   
การประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปรินเซส ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
   
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
   
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
   
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   
เอกสารบรรยาย เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี