โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)

 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการจัดทำขอบเขตการศึกษา (TOR) เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผลการศึกษาของสำนักงาน ก.ถ. เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" วันที่15 กันยายน 2551 ณ. โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม.
การประชุมรับฟังการชี้แจงผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น วันที่ 16 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
สรุปผลและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกระบบตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
 
ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย นายชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล สำนักงาน ก.ถ.
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 
การบริหารค่าตอบแทนภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

ทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต โดยนายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
แนวปฏิบัติ เรื่อง ค่าตอบแทนขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดย นายสุวิช นุกูลสุขศิริ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการบริหารค่าตอบแทน โดย นายชาญชัย บุรถาวร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สายวางแผน ธปท.
การบริหารค่าตอบแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ กฟผ.

 
ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือน

ระบบจำแนกแหน่งและค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และการจัดตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.
การกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
สมรรถนะในระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่ โดย สำนักงาน ก.พ.
ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ โดย สำนักงาน ก.พ.

 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย สำนักงาน ก.พ.
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดย สำนักงาน ก.พ.
Powerpoint สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย สำนักงาน ก.พ.
Powerpoint สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
ถาม - ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดย สำนักงาน ก.พ.
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดย สำนักงาน ก.พ.