ทำเนียบนามประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   
ประวัติประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   
ภาพถ่ายประธาน ก.ถ.
   

แนวนโยบายและแนวทางในการพัฒนา ก.ถ. โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.

   
Powerpoint แนวนโยบายและแนวทางในการพัฒนา ก.ถ. โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.
   
รัฐธรรมนูญใหม่ (พ.ศ. 2550) กับการปกครองท้องถิ่นไทย โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.
   
Powerpoint รัฐธรรมนูญใหม่ (พ.ศ. 2550) กับการปกครองท้องถิ่นไทย โดยนายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.
   
การบริหารงานบุคคลกับคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.
   
Powerpoint การบริหารงานบุคคลกับคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.
   
แนวคิดและกลยุทธ์ในการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.