ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ
   
การจัดทำร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ