สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
   
ถอดเทปการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
   
สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ณ จังหวัดสิงห์บุรี
   
ถอดเทปการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ณ จังหวัดสิงห์บุรี
   
สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
   
ถอดเทปการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร