l


มติครม รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report One) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
มติครม สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) งวดงานที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ
มติครม สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) งวดงานที่ 3 ครั้งที 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552
มติครม การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
มติครม เอกสารการบรรยายของโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
มติครม รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการทำแบบทดสอบ (หลังการอบรม) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
มติครม การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
มติครม สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
มติครม เอกสารการบรรยายของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
มติครม โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มติครม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
มติครม สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552
มติครม รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
มติครม ความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มติครม การอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
มติครม การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
มติครม คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติครม รายงานการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มติครม บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มติครม โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
มติครม แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
มติครม โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
มติครม โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
มติครม แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
มติครม สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
มติครม บันทึกการประชุมสัมมนาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
มติครม บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มติครม ประเด็นพิจารณาของ ก.ถ. เกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มติครม สรุปผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรี update..
มติครม มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) update

มติครม มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) update

มติครม มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) update

มติครม รับสมัคร โอน ย้าย ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น update
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
มติครม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2552)
มติครม ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
มติครม สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับการฝึกอบรมแบบผสมผสาน หลักสูตรการบริหารงาน : กลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดเพื่อภารกิจภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2552