การประชุม ก.ถ. และ อ.ก.ถ.

ผลการประชุม ก.ถ.

ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ ..3 พฤษภาคม 2543
ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ ..8 ธันวาคม 2543
ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ ..7 กุมภาพันธ์ 2544
ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ ..8 มีนาคม 2544
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ ..4 เมษายน 2544
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544
ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544
ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2544
ครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ ..9 สิงหาคม 2544
ครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2544
ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2544
ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ ..8 พฤศจิกายน 2544
ครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544
ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2545
ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545
ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545
ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545
ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2545
ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545
ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545
ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545
ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546
ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546
ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546
ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546
ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546
ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546
ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546
ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547
ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547
ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547
ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547
ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548
ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548
ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548
ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548
ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548
ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548
ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549
ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549
ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549
ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ ..9 พฤศจิกายน 2549
ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550
ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550
ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550
ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ ..9 สิงหาคม 2550
ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550
ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ ..6 ธันวาคม 2550
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ ..8 มกราคม 2551
ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551

ผลการประชุม อ.ก.ถ. ด้านต่าง ๆ

(1) อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
......ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544
......ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544
......ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544
......ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ ..5 มิถุนายน 2544
......ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548
......ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ ..6 กันยายน 2549
......ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ ..2 สิงหาคม 2550
......ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551
(2) อ.ก.ถ. ด้านกฎหมาย
......ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544
......ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ ..2 สิงหาคม 2544
......ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549
......ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ ..5 กันยายน 2549
......ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ ..7 มีนาคม 2550
......ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ ..12 กันยายน 2550
(3) อ.ก.ถ. ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์   (ยกเลิกแล้ว)
......ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544
......ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ ..7 มีนาคม 2544
......ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544
......ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2544
......ครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ ..6 มิถุนายน 2544
(4) อ.ก.ถ. ประสานภารกิจถ่ายโอนกำลังคนภาครัฐ   (ยกเลิกแล้ว)
......ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544
......ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ ..1 มิถุนายน 2544
......ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ ..4 กันยายน 2544
......ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545
(5) อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
......ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544
......ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ ..7 มิถุนายน 2544
......ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544
......ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2545
......ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545
......ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545
......ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548
......ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ ..9 กุมภาพันธ์ 2548
......ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ ..4 เมษายน 2548
......ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ ..9 สิงหาคม 2548
......ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548
......ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549
......ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ ..8 สิงหาคม 2549
(6) อ.ก.ถ. ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
......ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ ..8 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544
......ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544
......ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ ..7 มีนาคม 2544
......ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544
......ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545
......ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545
......ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545
......ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545
......ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546
......รั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547
......รั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ ..7 ธันวาคม 2547
......รั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548
......รั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
......รั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549
......รั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ .4 กันยายน 2549
......รั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ .2 สิงหาคม 2550
......รั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ .3 กันยายน 2550
(7) อ.ก.ถ. ด้านติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามภารกิจของ ก.ถ.
......ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547
......ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ ..9 พฤศจิกายน 2548
......ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549
......ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่...4.กรกฎาคม 2550
......ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่.29.สิงหาคม 2550
......ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่.20.กันยายน 2550
......ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่.18.มีนาคม 2551...
(8) อ.ก.ถ. ด้านติดตามภารกิจถ่ายโอนกำลังคนภาครัฐ
......ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
......ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
(9) อ.ก.ถ. ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อมูลข่าวสาร
......ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ ..6 ธันวาคม 2549
......ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ ..15 พฤษภาคม 2550
......ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ ..26 ธันวาคม 2550
......ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ ..4 กุมภาพันธ์ 2551
......ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ ..1 เมษายน 2551
......ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ ..6 พฤษภาคม 2551
(10) อ.ก.ถ. การศึกษาและติดตามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง
........และค่าตอบแทนของข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
......ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ ..3 กันยายน 2550
......ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550