ขอต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ก.ถ.
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อย่างไร
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
ท่านสามารถเสนอแนะ
ปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่นี่
คลิก!!!

 
 
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
OFFICIAL INFORMATION ACT , B.E. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (Image)
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
คู่มือสิทธิประชาชนในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศที่เกี่ยวกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
สาระน่ารู้สำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 
 
โครงสร้างและการจัดองค์กรของสำนักงาน ก.ถ.
อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.ถ.
สถานที่ติดต่อ
      
       สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
       ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
       โทรศัพท์/โทรสาร 0-2225-8965
       ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ : moi_0225@hotmail.com
      
 
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.ถ. ตามพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 

พัฒนาระบบโดย
ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล สำนักงาน ก.ถ.สป.
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2225-8965