สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและและส่งเสริม การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.