สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่กำหนดให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.