สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.