สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.