สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.